Nhập từ khóa

about VECAB

VECAB là công ty chuyên về lĩnh vực tâm lý và giáo dục. Công ty VECAB cung ứng dịch các dịch vụ hỗ trợ tâm lý, giáo dục bao gồm:

  • Các chương trình tâm lý học đường, tâm lý quản trị doanh nghiệp, tham vấn tâm lý cá nhân.
  • Các mô hình cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần toàn diện cho mọi đối tượng
  • Thư viện sách tâm lý.
  • Các chương trình huấn luyện, hội thảo, đào tạo về tâm lý và giáo dục.

 

Showing 1-6 of 6 results