Nhập từ khóa

Chia sẻ về Anthroposophy

“Anthroposophy is a path of knowledge, to guide the Spiritual in the human being to the Spiritual in the universe.” — Rudolf Steiner

Anthroposophy là một con đường khám phá tri thức, mà trên đó mỗi con người cất bước hành trình đi tìm ý nghĩa thiêng liêng của cuộc sống.Con đường đó được tìm ra đầu tiên bởi nhà tiên phong Rudolf Steiner vào đầu thế kỷ 20. Đi trước trên con đường đó, ông đã đặt những viên gạch nền tảng cho giáo dục Waldorf/Steiner, nông nghiệp biodynamic, và các phong trào đổi mới tôn giáo và mọi lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên.

Tại không gian Psyhub của VECAB, chúng tôi thường xuyên tổ chức những buổi thảo luận, chia sẻ về những tài liệu và khúc mắc hay khám phá của mình trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu Anthroposophy.

“He alone can acknowledge Anthroposophy, who finds in it what he himself in his own inner life feels impelled to seek. Hence only they can be anthroposophists who feel certain questions on the nature of man and the universe as an elemental need of life, just as one feels hunger and thirst.” — Rudolf Steiner